ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018 г. Ви каним да се запознаете с начина, по който третираме лични данни в “Основа”.

КАКВИ ДАННИ ПОЛЗВАМЕ В “ОСНОВА” И С КАКВА ЦЕЛ

мейл адрес: събираме адресите на всички, които са се абонирали за бюлетина на “Основа” или участват в нашите анкети. Използваме мейлите за последващата комуникация със заинтересованите страни.

демографски данни: някои от нашите анкети събират демографски данни с цел профилиране на социологическата информация. Такива са например възрастова група, вид заетост и т.н. Тези данни са ни нужни, за да можем да получим по-добра информация за бизнес средата и пазара на труда у нас от граждани с различни социални профили. Използваме тези данни агрегирано и не ги използваме за индивидуална идентификация.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО

Предоставяните от Вас лични данни се обработват на основание чл.6, параграф 1, б.“А“ от Общия регламент, относно защитата на данните  – изрично съгласие.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните Ви данни не се и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Безсрочен, до поискване на премахването им от заинтересованото лице.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Администратор на личните данни е “Състейнъбъл Студио ООД”, с ЕИК 206167524 Лице за контакт е Симона Стилиянова, тел. 0888222455, hi@osnova.bg

ПРАВО НА ДОСТЪП

Имате право на достъп до своите лични данни, като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно. Информацията за обработваните лични данни се предоставя в 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на искането.

 

КОРИГИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“) И ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни. Вие имате право да поискате от администратора изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • при оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

В случай че не желаете личните Ви данни да бъдат обработвани (оттегляне на съгласие), желаете да получите информация, какви лични данни се обработват за Вас или желаете да коригирате предоставените от Вас лични данни, следва да подадете писмено заявление на hi@osnova.bg.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

В случай, че имате възражения по отношение обработването на личните Ви данни, може да подадете възражение до администратора на личните данни или жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните за територията на Република България. Адресът на Комисията за защита на личните данни е гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

ВАШЕТО ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

Не сте длъжни да предоставяте своите лични данни и можете да поискате тяхното изтриване във всеки момент. В случай че пожелаете те да бъдат изтрити от базата данни на “Основа”, това може да има следните последствия:

 • няма да можете да се абонирате за информационния ни бюлетин;
 • няма да може да участвате в анкетни проучвания и запитвания, организирани от “Основа”, отговорите от които ще се използват в обобщен вид.

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, “Основа”“ се ръководи от следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • ограничение на целите на обработване;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

 

ДРУГИ

“Основа” не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в политически или синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.