Planned obsolescence: ЕК забрани планираното остаряване на стоките

Planned obsolescence: ЕК забрани планираното остаряване на стоките​
Photo: Koolshooters

Важна стъпка към модела на кръгова икономика предприе Европейската Комисия (ЕК). На 30 март 2022 г. комисията предложи да се актуализират правилата на ЕС за защита на потребителите, за да им се дадат повече права в контекста на екологичния преход. Освен забрана на практиките за “планирано остаряване”, ЕК предприема и редица мерки за ограничаване на заблуждаващите твърдения за екосъобразност (greenwashing). 

Какво е “планирано остаряване” (planned obsolescence)? 

Планираното остаряване е неетична практика на производителите, при която потребителските стоки бързо остаряват и поради това изискват подмяна, постигната чрез чести промени в дизайна, прекратяване на доставките на резервни части и използване на нетрайни материали.

Забрана на заблуждаващите твърдения за екосъобразност (greenwashing) и планираното излизане от употреба

Европейската Комисия предлага няколко изменения на Директивата за нелоялните търговски практики. На първо място списъкът на продуктовите характеристики, по отношение на които търговецът не може да подвежда потребителите, се разширява, за да бъдат обхванати екологичното или социалното въздействие, трайността и възможностите за поправка. След това се добавят нови практики, считани за заблуждаващи след оценка на всеки отделен случай, като например твърденията за екосъобразност по отношение на бъдещи екологични резултати без ясни, обективни и проверими ангажименти и цели и без независима система за мониторинг.

Към така наречения черен списък на забранените нелоялни търговски практики в директивата се добавят следните нови практики:

  • Неуведомяване за характеристики, въведени за ограничаване на трайността, като например софтуер, който спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време;
  • Общите, неясни твърдения за екосъобразност, при които отличните екологични характеристики на продукта или търговеца не могат да бъдат доказани. Примери за такива общи твърдения за екосъобразност са „екосъобразен“, „еко“ или „зелен“, които погрешно загатват или създават впечатление за отлични екологични резултати;
  • Твърдения за екосъобразност за целия продукт, когато екосъобразността се отнася само до определен аспект на продукта;
  • Поставяне на доброволна маркировка за устойчивост, която не се основава на схема за проверка от трета страна или не е създадена от публични органи;
  • Неуведомяване, че дадена стока е с ограничена функционалност, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител.

Тези изменения имат за цел да се гарантира правна сигурност за търговците, но също така да се улесни правоприлагането в случаи, свързани със заблуждаващи твърдения за екосъобразност и преждевременно излизане от употреба на продуктите. Освен това като се гарантира, че твърденията за екосъобразност отговарят на истината, потребителите ще могат да избират продукти, които действително са по-добри за околната среда от други конкурентни продукти. Това ще насърчи конкуренцията за по-екологично устойчиви продукти, като по този начин ще се намали отрицателното въздействие върху околната среда.

Настоящото предложение е част от по-общата цел на Комисията Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Тази цел може да бъде постигната само ако потребителите и предприятията консумират и произвеждат по-устойчиво. Предложението ще бъде допълнено и от други инициативи, включително Инициативата за устойчиви продукти (която също беше приета вчера) и предстоящите инициативи за обосноваването на твърденията за екосъобразност и за правото на поправка (за която е в ход обществена консултация до 5 април 2022 г.). Предстои да проследим влизането в сила и развитието на предложението на Комисията.

Повече информация можете да откриете в сайта на European Comission.

Основа

Member of
Funded by

Последвайте ни